جدول تطبیق سطح

این جدول شامل سطح های مختلفی است که شما در لیست موسسات یا پشت جلد کتاب های خود می بینید که گاهی درک روابط بین آنها دشوار به نظر می رسد. توجه داشته باشید که این تطبیق بر اساس انتظاری که از هر سطح میرود انجام شده است. پس اگر در موسسه ائی سطح شما Intermediate باشد نمره تافل شما الزاما 31 تا 34 نیست. بلکه از شما انتظار میرود چنین نمره ائی دریافت کنید.

فاصله معنائی ندارد

دور ترین مصافتی که تا به حال کسی در کلاس های آنلاین موسسه شرکت کرده بیش از 5000 کیلومتر از انگلستان بوده است! زبان آموز مصمم خصوصی که حتی در زمان مسافرت خارج از کشور هم برنامه کلاسی خود را تغییر نمیدهد. دیگر کشورهایی که تا کنون میزبان کلاس های از راه دور ما بوده اند روسیه، عراق و ارمنستان هستند.