شرکت در جلسات گفت و گو  برای عموم آزاد است. این جلسات در پلتفرم   Google Meet  تشکیل میشوند. قبل از شروع جلسه حتما برنامه Meet  را بر روی گوشی خود نصب کرده و یا آنرا بروزرسانی نمائید. برای این کار نیاز به یک حساب گوگل دارید. جلسات گفتگوی آزاد طبق زمانبندی زیر و منحصر به موضوع معرفی شده تشکیل می شوند. برای مشارکت در بحث حتما با بالا بردن دست خود بر برنامه نوبت بگیرید و بعد از تایید هماهنگ کننده جلسه صحبت کنید. از قطع صحبت دیگران جدا پرهیز کنید. همچنین هر گونه بی احترامی در جلسات منجر به اخراج فرد خاطی خواهد شد.

 ورود به گفت و گوی آزاد 


تاریخزمانموضوع


.How to set personal goals


.Developing new habits