این بخش شامل معرفی آزمون های معتبر و بین المللی زبان انگلیسی است.