فاصله معنائی ندارد

دور ترین مصافتی که تا به حال کسی در کلاس های آنلاین موسسه شرکت کرده بیش از 5000 کیلومتر از انگلستان بوده است! زبان آموز مصمم خصوصی که حتی در زمان مسافرت خارج از کشور هم برنامه کلاسی خود را تغییر نمیدهد. دیگر کشورهایی که تا کنون میزبان کلاس های از راه دور ما بوده اند روسیه، عراق و ارمنستان هستند.