جدول تطبیق سطح

این جدول شامل سطح های مختلفی است که شما در لیست موسسات یا پشت جلد کتاب های خود می بینید که گاهی درک روابط بین آنها دشوار به نظر می رسد. توجه داشته باشید که این تطبیق بر اساس انتظاری که از هر سطح میرود انجام شده است. پس اگر در موسسه ائی سطح شما Intermediate باشد نمره تافل شما الزاما 31 تا 34 نیست. بلکه از شما انتظار میرود چنین نمره ائی دریافت کنید.